ALGEMENE VOORWAARDEN VAN T&T DESIGN

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle tussen T&T Design en de klant (hierna: de Koper) gesloten overeenkomsten.
1.2. De Koper erkent dat hij deze Algemene Voorwaarden ter kennis heeft gekregen, dat hij deze heeft gelezen en dat hij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Enige afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door T&T Design worden bevestigd op de bestelbon.
1.3. T&T Design houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging van de Algemene Voorwaarden zal echter niet van toepassing zijn op een reeds geplaatste bestelling.
1.4. De bestelbon bepaalt de specifieke voorwaarden waaronder: (i) de Koper de goederen koopt en (ii) T&T Design de goederen en/of diensten aan de Koper levert. In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen opgenomen in de bestelbon en deze Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen opgenomen in de bestelbon primeren.
1.5. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van de bestelling door de Koper, op het moment dat beide partijen de bestelbon hebben ondertekend.
1.6. Door het plaatsen van de bestelling, ontstaat de betalingsverplichting in hoofde van de Koper.

2. Prijzen

2.1. De Koper kan aan zijn betalingsverplichting voldoen door middel van Bancontact/Visa/Mastercard of een bankcheque bij levering. Contante betalingen worden enkel aanvaard voor bestellingen met een waarde lager dan 3.000 EUR.
2.2. T&T Design is steeds gerechtigd om de betaling van een voorschot gelijk aan 25% van de totale prijs (inclusief BTW en andere kosten, zoals opgenomen in de bestelbon) te eisen. In geval van bestellingen op niet courante maten en/of kleuren is T&T Design gerechtigd een voorschot van 50% van de totale prijs (inclusief BTW en andere kosten, zoals opgenomen in de bestelbon) te vragen. Elk gevraagd voorschot dient betaald te worden binnen de week na het plaatsen van de bestelling. De Koper erkent dat de bestelling niet zal worden uitgevoerd door T&T Design of haar toeleveranciers, tot op het ogenblik dat het voorschot wordt betaald door de Koper.
2.3. Indien op vraag van de Koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn, de plaats van levering en/of de omstandigheden van levering, of indien de Koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt aan T&T Design, zal T&T Design de hiervoor gemaakte aanvullende kosten aan de Koper in rekening te brengen.
2.4. Bij niet of laattijdige betaling van het openstaande saldo zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, op basis van de wettelijke interestvoet. Daarnaast is de Koper ertoe gehouden een forfaitaire schadevergoeding van 10% te betalen op elk openstaande factuurbedrag.
2.5. Indien de Koper, na het plaatsen van een bestelling en het invullen van de bestelbon, de bestelbon annuleert, zal T&T Design gerechtigd zijn om een forfaitaire annuleringskost ter waarde van 25% van de totale prijs (inclusief BTW en andere kosten, zoals opgenomen in de bestelbon) te eisen. Voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van T&T Design om een hogere schadevergoeding te vorderen in het geval dat de door T&T Design werkelijk geleden schade die voortvloeit uit de annulering van de bestelbon de waarde van 25% van de aankoopprijs overstijgt.

3. Levering

3.1. Partijen bepalen in onderling overleg de indicatieve leveringstermijnen van de goederen, zoals opgenomen in de bestelbon. T&T Design stelt redelijke inspanningen om de levering van de goederen te voorzien in de met de Koper overeengekomen termijn. De levering vindt plaats op het door de Koper opgegeven adres.
3.2. Bij overschrijding van de opgenomen leveringstermijn zal T&T Design de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en het nodige doen opdat de leveringsplicht in hoofde van T&T Design zo snel als mogelijk wordt volbracht. T&T Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van de leveringstermijn wegens omstandigheden onafhankelijk van haar wil (zoals opgenomen in artikel 4.1). De Koper is gerechtigd om de bestelling kosteloos te annuleren, in het geval dat de goederen niet werden geleverd binnen drie (3) maand na de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn (op de bestelbon).
3.3. Aan de leveringsplicht van T&T Design zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door T&T Design geleverde goederen op het opgegeven adres door de Koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van aanvaarding, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
De Koper zal bij het ontvangen van de goederen, deze goederen onderzoeken op eventuele zichtbare gebreken. De goederen worden geacht te zijn aanvaard door de Koper op de dag van de levering, behalve ingeval een duidelijk omschreven en gedetailleerde klacht door de Koper per aangetekende brief of per mail (info@ttdesign.be) aan T&T Design wordt overgemaakt binnen de vijf (5) werkdagen op het adres van de maatschappelijke zetel (Vitseroelstraat 69, 1740 Ternat). T&T Design houdt zich het recht voor om elke klacht met betrekking tot gebreken te onderzoeken.
Indien een klacht na thuisbezoek bij de Koper, na grondig onderzoek en eventueel overleg met de leverancier, ongegrond blijkt, is T&T Design gerechtigd om een forfaitaire kost van 75 EUR aan te rekenen.
3.4. De kosten van de eerste levering op het opgegeven adres van de Koper worden vermeld op de bestelbon. De levering gebeurt op weekdagen vanaf 7 uur . Bij weigering van de levering wordt een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de leveringskost, zoals opgenomen in de bestelbon, aangerekend.
3.5. Bij een tweede aanbieding aan het opgegeven adres zal er automatisch een bijkomend bedrag van 40 EUR als leveringskost worden aangerekend. Ingeval van levering met vrachtwagen zal er automatisch een bijkomend bedrag van 140 EUR als leveringskost worden aangerekend (2 chauffeurs voor grotere stukken).

4. Overmacht

4.1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de controle van T&T Design waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd, zoals (maar niet gelimiteerd tot): oorlog, oproer, mobilisatie, embargo, arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, moeilijkheden in de grondstoffenaanvoer, invoer- of uitvoermaatregelen en beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijziging in de valutaverhoudingen, onwerkbaar weer, lawines, aardbevingen, brand, pandemie (waaronder gezondheidsepidemieën), overstromingen of andere natuurrampen, molest-, brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, bedrijfsstoringen, beperkingen of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren goederen en het niet of laattijdig voldoen aan verplichtingen door leveranciers.
4.2. T&T Design zal de Koper zo snel mogelijk op de hoogte brengen in het geval dat T&T Design door een geval van overmacht wordt verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen (waaronder de leveringsplicht).
4.3. De Koper is gerechtigd om de bestelling kosteloos te annuleren vanaf het moment dat de overmachtssituatie waarin T&T Design zich bevindt een termijn van twaalf (12) weken overschrijdt.

5. Garantie en conformiteit van de levering

5.1. T&T Design garandeert dat de goederen voldoen aan de overeenkomst.
5.2. Er geldt een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de goederen dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering van de goederen. Klachten wegens gebreken dienen zo snel als redelijkerwijze mogelijk en alleszins binnen twee (2) maanden vanaf de dag dat het gebrek werd vastgesteld, gemeld te worden aan T&T Design. Bij gebreke aan mededeling van klachten binnen een termijn van één jaar nadat het gebrek werd vastgesteld, verliest de Koper het recht om een vordering in te stellen en zal de betreffende klacht als niet-ontvankelijk beschouwd worden.
5.3. Valt niet onder voormelde garantie: (i) door gebruik veroorzaakte normale slijtage en verontreiniging; (ii) schade als gevolg van vocht, temperatuur, licht en weersinvloeden; (iii) verkleuringen door kledij; (iv) vlekken of schade door behandeling met goederen; (v) beschadiging door een externe oorzaak. Bijkomend geldt de garantie ook niet indien: (i) de Koper jegens T&T Design in gebreke is; (ii) de Koper de geleverde goederen heeft gerepareerd en/of bewerkt; (iii) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig werden onderhouden/gebruikt of in strijd met aanwijzingen van T&T Design en/of de gebruiksaanwijzingen op de verpakking zijn behandeld.
5.4. Salons en stoelen: T&T Design wijst er uitdrukkelijk op dat verschillend gebruik van diverse zitplaatsen het uitzicht en het zitcomfort anders kan beïnvloeden. Op termijn kan een merkbaar verschil in zithardheid ontstaan op veel gebruikte zitplaatsen ten opzichte van minder gebruikte zitplaatsen. De hierdoor veroorzaakte, blijvende uitrekking van de bekledingsmaterialen (plooivorming) is geen reden tot klacht. Kleurafwijkingen en structuurverschillen ten opzichte van stalen en bijbestellingen kunnen eveneens voorkomen en dienen, binnen redelijke grenzen, te worden geaccepteerd.
5.5. Indien klachten van Koper door T&T Design gegrond worden bevonden, zal T&T Design naar haar keuze de geleverde goederen kosteloos vervangen of herstellen. De beschadigde goederen worden desgevallend, zo snel mogelijk en op kosten van T&T Design opgehaald op het door de Koper opgegeven adres.
5.6. Op het kooksysteem bestaat een levenslange garantie, uitgenomen op de thermostaat en zwarte onderdelen. Elke garantie vervalt bij foutief gebruik.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens de wettelijk geregelde productaansprakelijkheid is T&T Design alleen aansprakelijk voor of gehouden tot schadevergoeding voor grove tekortkomingen aan haar verplichtingen, dan wel voor haar opzet of bedrog.
6.2. T&T Design is niet gehouden tot enige aansprakelijkheid voor de specifieke werking/gebruik of resultaten die de Koper aan de goederen toekent, en die afwijken van het normale gebruik van de goederen.
6.3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van T&T Design beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade.
6.4. T&T Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan toebehoren of andere objecten door het verkeerd aanwenden van de goederen (waaronder elk gebruik door de Koper of een derde, dat afwijkt van de gebruiksaanwijzingen op de verpakking).

7. GDPR

In het kader van deze Algemene Voorwaarden zal T&T Design persoonsgegevens van de Koper verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door T&T Design verwijzen we naar de privacyverklaring die raadpleegbaar is via volgende link: https://ttdesign.be/privacy-policy/.

8. Klachtenprocedure

Als de Koper klachten heeft, dan kan hij of zij contact opnemen met T&T Design via e-mail op info@ttdesign.be of via telefoon op 02/613.25.75.

9. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van de Nederlandstalige kamer van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.